GEZAMENLIJK WONEN

De woongroep richt zich op “goed nabuurschap”: elkaar inspireren, stimuleren, genieten en gebruik maken van elkaars ervaringen en kwaliteiten, plannen maken (zonder groepsdwang); faciliteiten delen (atelier, ontmoetingsruimte, tuin…); elkaar bijstaan bij tegenslag of ziekte (zonder de verwachting van mantelzorg). We kunnen een beroep op elkaar doen, zonder dat dit direct leidt tot een verplichting om iets terug te doen. Burenhulp beschouwen we als vanzelfsprekend, langdurige en gespecialiseerde zorgtaken zijn uiteraard het domein van beroepskrachten en de daarvoor bedoelde organisaties. Alles is er op gericht om samen zo lang en vitaal mogelijk zelfstandig te blijven wonen, met respect voor ieders privacy en met aandacht voor elkaar.

De omvang van het complex (22 appartementen) is niet te groot (geen anonimiteit) en niet te klein (we zijn niet allemaal elkaars “beste vrienden”).

Er zijn verschillende commissies, waardoor het samenwonen plezierig verloopt en er naast de burencontacten en vriendenkringen die spontaan ontstaan, ook aandacht is voor het vernieuwen en in stand houden van de gezamenlijkheid in de woongroep. Zo is er naast het VvE-bestuur, een Tuincommissie, een Kunstcommissie, een commissie Beheer van de gezamenlijke ruimte, een commissie Samenwonen en een Technische commissie. Iedereen draagt bij aan het geheel door, in welke vorm dan ook incidenteel of structureel, deel te nemen aan een commissie of een activiteit.